Huiswerkbeleid

Huiswerkbeleid

Onze school opteert voor het aanbieden van huiswerk aan alle kinderen van het 1ste leerjaar tot en met het 6de leerjaar.

Waarom is er huiswerk in onze school en waarom vinden we huiswerk zinvol?

 • Via hun huiswerk leren onze kinderen zelfstandig werken. Dat vinden wij belangrijk. Stapje per stapje willen wij leerlingen vaardiger maken om een taak alleen aan te kunnen.
 • Via het huiswerk zien ouders waarmee de kinderen bezig zijn in de klas. Onze kinderen brengen zo een stukje school mee naar huis. Huiswerk is een brug tussen school en thuis.

Wat verwachten we van u, ouders?

 • Dagelijkse interesse tonen voor het werk van uw kind:
  1. Als het nodig is uw kind aanmoedigen om aan het huiswerk te beginnen.
  2. Bespreken en controleren van het huiswerk, zeker als uw kind in de naschoolse studie dient zijn huiswerk af te werken.
  3. Dagelijks het agenda tekenen

Een positieve benadering van de ouders ten aanzien van huistaken kan een negatieve houding en moedeloosheid van een kind voorkomen!

 • Vaste afspraken maken met uw kind, rekening houdend met zijn/haar persoonlijkheid, i.v.m waar, wanneer er gewerkt zal worden b.v :
  1. Voor of na het eten
  2. Na een pauze
  3. Onmiddellijk na schooltijd
  4. In rustige omgeving
  5. In de nabijheid van gezinsleden
 • Probeer regelmatig eens mee te luisteren als uw kind hardop leest.
 • Indien er zich moeilijkheden voordoen tijdens het maken van het huiswerk noteert u dit in het agenda van je zoon of dochter. Bij ernstige, aanhoudende problemen contacteert u ons persoonlijk.
 • Laat uw kind zelfstandig werken, als het toch hulp vraagt stimuleer het kind dan tot nadenken. Moedig uw kind aan om met vragen naar de leerkracht te komen.

Wat verwachten we niet !

 • We verwachten niet dat je het huiswerk verbetert, dit gebeurt in de klas. De titularis verwerft op die manier belangrijke informatie omtrent wat gekend is en wat nog geoefend dient te worden.
 • Wij verwachten niet dat u een slordig werk laat overschrijven. De titularis maakt, afhankelijk van de opdracht, afspraken met uw kind in verband met netheid. Als leerkracht leren we meer over de vaardigheden van het kind en het zelfstandig werken indien we het eigen werk van de kinderen zien, inclusief gomsel, doorhalingen, verbeteringen van het kind …
 • Wij verwachten niet dat je zelf nog extra oefeningen opgeeft of zelf nog uren met je kind bezig bent rond de leerinhoud. Uw kind heeft ontspanning nodig, overbelasting leidt tot ontmoediging!
 • We verwachten zeker niet dat je het huiswerk, om welke reden dan ook, zelf zou maken. Dit is totaal zinloos! Als er een bepaalde reden is waardoor je kind het werk niet kan maken volstaat een nota in het agenda!

Wanneer geven we huiswerk en hoelang werken kinderen aan huiswerk?

 • We geven huiswerkopdrachten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • De taken worden steeds in de agenda genoteerd de dag voor ze afgegeven dienen te worden.
 • Taken waarvoor de kinderen meerdere dagen tijd hebben worden in een andere kleur genoteerd.
 • We voorzien een geleidelijke stijging van de tijdsduur naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten. Het is echter niet eenvoudig om een exacte schatting te maken van de gemiddelde werktijd. Ons streefdoel per dag is:
  1. 1ste graad: ongeveer 20 minuten
  2. 2de graad: ongeveer 30 minuten
  3. 3de graad: ongeveer 45 minuten
 • Er wordt geen huiswerk gegeven voor schoolvakanties.

Wat gebeurt er wanneer uw kind niet in orde is met zijn huiswerk?

 • Uw kind vergat het nodige werkmateriaal mee te nemen naar huis.

Het is niet de bedoeling dat u met uw kind terug naar de school rijdt om het werk alsnog op te halen. Het kind neemt zo een verkeerde attitude aan.In de klas krijgt het kind ruimschoots de tijd om de schooltas in orde te brengen. In de lagere klassen wordt de schooltas zelfs samen met de juf ‘gevuld’, het maakt deel uit van ‘het opvoeden’. Uw kind zal op deze manier best ervaren dat het de volgende keer met meer aandacht de tas moet vullen.U schrijft een nota in het agenda (of op een briefje als het agenda het vergeten item was) . De leerkracht beslist wat er met de onafgewerkte taak dient te gebeuren.

 • Familiale omstandigheden hebben uw kind belet het huiswerk te maken.

U deelt dit gewoon mee aan de klastitularis, persoonlijk of via een nota in het agenda. De titularis zal, afhankelijk van de aard van het werk, beslissen of het werk op een ander tijdstip zal dienen gemaakt te worden.

 • Ondanks de nodige aandacht kan uw kind het huiswerk niet aan, of ervaart u dat het veel te lang aan het huiswerk moet werken.

U laat het kind ophouden met het werk en schrijft in de agenda wat er fout liep.

 • Zonder dat daarvoor aanwijsbare redenen zijn, is uw kind niet in orde met een taak.

Uw kind zal de taak de volgende avond dienen te maken, samen met de nieuwe taak. De titularis zal een nota schrijven in het agenda. Wanneer dit meerdere malen gebeurt, zal de school contact opnemen met u en haar zorgen hieromtrent kenbaar maken.

TOT SLOT :

Kinderen uit dezelfde klas kunnen verschillend huiswerk krijgen, daar we streven naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind en een huiswerk dat haalbaar is voor elk. Kinderen raken hierdoor niet voorop noch achterop, integendeel: kinderen worden op die manier de passende stimuli geboden om dagdagelijks gemotiveerd naar de klas te komen, het passend welbevinden op te bouwen en succeservaringen op te doen.