Pedagogisch project

Pedagogisch project

De gemeentelijk basisschool van Wichelen, met zijn verschillende vestigingsplaatsen, heeft een lange traditie van opvoeding en onderwijs voor alle kinderen uit de regio. Dit heeft geleid tot de uitbouw van een degelijke basisschool die volgende punten centraal stelt :

 1.Openheid

De school is pluralistisch en staat dus open voor alle godsdienstige, filosofische en levensbeschouwelijke opvattingen.

2.Sociale vorming

De school stelt de totale ontplooiing van elk kind in een open, pluralistische geest als hoogste doel. Daarom wordt er, naast een ruime cognitieve vorming, uitgebreid aandacht besteed aan de emotionele en sociale vorming. Het einddoel : kunnen samenspelen en samenwerken met anderen zonder onderscheid van en met respect voor alle jongeren, ongeacht hun leeftijd, hun sociale of etnische afkomst, hun geslacht of nationaliteit.

3. Maatschappelijke vorming

De schoolgemeenschap is, net zoals de maatschappij, gemengd. Naast respect voor de eigenheid van elke mens, voedt de school ook op tot respect voor de vrijheid van elke mens: ontplooiing van de eigen vrijheid maar niet ten koste van de vrijheid van anderen.

4. Vorming van het milieu – bewustzijn

De school wil de kinderen sensibiliseren tot een bewuste milieubeleving en de kinderen overtuigen van de onschatbare waarde van de natuur. Naast eigen inspanningen zal de school ook de door de overheid aangeboden projecten aanwenden ter realisatie van deze vorming.

5. Persoonsontplooiing en intellectuele vorming

De school volgt op een doordacht manier de evoluties in de didactiek en pedagogiek op de voet, en voert deze door wanneer dit een meerwaarde biedt voor de leerlingen.Zo zal de school via haar werking rond leren leren, de leerlingen meer zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden laten verwerven en ze in staat stellen zelfstandig problemen te leren oplossen: de school wil kinderen tot betere leerders en probleemoplossers laten groeien. Hierbij erkent ze dat leren een actief en constructief proces is waarbij zij de lerende banend wil ondersteunen.De school tracht het zelfstandig optreden en verantwoordelijkheidsgevoel van elk kind te ontwikkelen en te stimuleren, initieert hen ook tot mondigheid en weerbaarheid.

6. Onderwijs op ieders niveau

De school heeft de overtuiging dat iedere leerling een betere leerder kan worden als zij elk kind de passende ondersteuning aanreikt. Daartoe zal de school elk kind gelijke ontwikkelingskansen bieden, en zullen er ook steeds bijzondere inspanningen geleverd worden : aanstelling van leerkracht zorgverbreding, ver doorgevoerde differentiatie binnen de klaspraktijk, door vernieuwde klasaanpak zich vrijmaken voor de leerlingen die het echt nodig hebben, samenwerking met externe instanties zoals C.L.B., logopedisten,… én met buitengewoon onderwijs indien nodig. Dit alles verloopt in een klimaat van optimisme, zodat bij alle leerlingen het vertrouwen in eigen kunnen kan groeien en ze “leren” ervaren als iets waardevols voor zichzelf.

7. Creatieve, muzische vorming

De school stelt de totale ontplooiing van elk kind centraal. Naast cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling zal de school ook ruim aandacht besteden aan het vermogen van de kinderen om hun verbeeldingskracht op een flexibele manier in te zetten, beelden en gedachten voort te brengen en uit bestaande elementen totaal nieuwe dingen te creëren. De school laat kinderen proeven van cultuur.

8. Europese, mondiale vorming

De school leert de leerlingen functioneren als Europese burgers in een multiculturele samenleving, leert hen daartoe sociale categorisering bannen evenals het hanteren van stereotypen en vooroordelen. De school zal steeds streven naar positieve discriminatie en onderlinge verschillen aanbieden als verrijking. De school streeft er naar om de culturele eigenheid van een groep ondergeschikt te maken aan de individuele kenmerken van elke persoon.

9. Mensenrechten

De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en meer specifiek deze van het Kind. Zij neemt de verdediging ervan op zich en wijst elke vorm van indoctrinatie van de hand.

De basis voor het concretiseren van dit project is het leerplan van O.V.S.G., gecentraliseerd en geordend in een schoolwerkplan en gedetailleerd in een actieplan. Samenwerking met en interactie tussen leerkrachten, oudercomité, schoolbestuur en/of ouders gebeurt in de geest van dit opvoedingsproject, steeds met de bedoeling de school optimaal te laten functioneren in het realiseren van haar doelen.